Керівництво

Всеукраїнська професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної  сфери та готельного господарства – є добровільною неприбутковою всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) в туристичній галузі, санаторно-курортній сфері та сфері готельного господарства, яка створена з метою реалізації мети та завдань передбачених Статутом організації.

 Вищим органом Профспілкиє З’їзд.

До компетенції З’їзду відноситься:

-   заслуховування та затвердження звітів Центральної Ради та Центральної ревізійної комісії Профспілки; прийняття Статуту та Положення про центральну ревізійну комісію Профспілки та внесення змін і доповнень до них;

-   визначення основних пріоритетів та напрямків діяльності Профспілки, розгляд та вирішення найважливіших питань профспілкового життя, визначення завдань Профспілки в міжнародному профспілковому русі;

-   вибори (перевибори) голови Профспілки, членів Центральної Ради, Центральної ревізійної комісії строком на 5 років;

-   прийняття рішень, щодо реорганізації (злиття, приєднання, розділення, виділення, перетворення) чи ліквідації (саморозпуску) Профспілки;

-   може передавати частину своїх повноважень Центральній Раді Профспілки.

 В період між З’їздами Центральна Рада Профспілки керує усією діяльністю Профспілки, забезпечує виконання завдань Профспілки передбачених цим Статутом та розробляє і приймає рішення з реалізації основних напрямків діяльності Профспілки.

Центральна Рада Профспілки:

-   приймає Постанови, Положення, інструкції, інші нормативні акти з питань профспілкової діяльності, затверджує зразки печаток і штампів для первинних та профспілкових органів Профспілки, затверджує зразок профспілкового квитка, які є обов’язковими для виконання нижчестоящими організаційними ланками та їх профспілковими органами;

-   обирає заступників Голови Профспілки;

-   встановлює порядок розподілу та передачі майна до організаційних ланок Профспілки;

-   бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням, як представник застрахованих осіб згідно чинного законодавства України;

-   розглядає питання, пов’язані з порушенням Статуту та Положення про Центральну ревізійну комісію членами Профспілки, організаційними ланками, профспілковими органами Профспілки чи їх діями, що дискредитують Профспілку та визначає міру їх відповідальності;

-   створює служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджує положення про них, забезпечує юридично та надає матеріальну допомогу членам Профспілки;

-   розробляє та затверджує символіку Профспілки, приймає рішення про заснування засобів масової інформації;

-   приймає рішення про створення та підтримку страхових та кредитних спілок, відповідні фонди;

-   може передавати частину своїх прав та повноважень Голові Профспілки.

 Центральну Раду Профспілки очолює Голова Профспілки. З 2014 року Всеукраїнську професійну спілку працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства очолює Світлана Внучко.

Голова Профспілки є

-       розпорядником майна та коштів Профспілки, згідно рішень Центральної Ради, З’їзду;

-       без довіреності укладає договори та інші угоди, представляє Профспілку в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування, судах;

-       формує та здійснює управління штатним апаратом Профспілки, має право прийому та звільнення працівників, а також інші права передбачені трудовим законодавством України.

 Вищим органом первинних профспілкових організацій є конференція (збори) членів профспілки.

В період між конференціями (зборами) управління профспілкою здійснює профспілковий комітет та голова первинної профспілкової організації.