Проект Закону № 7512 про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо забезпечення діяльності професійних спілок)

 

ПРОЕКТ

 

Вноситься народним

депутатом України

Івченком В.Є. (посв. №214)

 

 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (щодо забезпечення діяльності професійних спілок)

 

 

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

 

1. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17,  № 47, ст.800) такі зміни:

 

1)   у статті 9:

пункт 8 частини другої після слів «засновник - фізична особа;» доповнити словами «списки учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки (прізвище, ім’я, по батькові) - у разі заснування професійної спілки, їх організацій, об’єднань профспілок»;

у пункті 1 частини п’ятої:

у абзаці п’ятому після слів «громадського формування» доповнити словами «(крім організації профспілки)»;

абзац шостий доповнити словами «а для організації профспілки - відомості про керівника організації профспілки (прізвище, ім’я, по батькові,  інформація для здійснення зв’язку: телефон та адреса електронної пошти)»;

 

2) у частині першій статті 15:

абзац третій пункту 6 після слів «орган місцевого самоврядування» доповнити словами «професійну спілку, їх організацій, об’єднань профспілок»;

абзац другий пункту 9 після слів «орган місцевого самоврядування» доповнити словами «професійну спілку, їх організацій, об’єднань профспілок»;

 

3) у статті 17:

пункт 15 частини першої після слова «список» доповнити словами та знаками «(прізвище, ім’я, по батькові)»;

пункт 10 частини четвертої доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Дія абзацу першого цього пункту не поширюється на професійну спілку, їх організації, об’єднання профспілок та членів профспілок»;

частину п’яту доповнити словами «а для профспілки, їх організацій та об’єднань профспілок - рішення керівного органу про зміни у його складі»;

 

4) Розділ IV. «ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ» доповнити новою статтею 19-1 такого змісту:

«Стаття 19-1. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації організації профспілки, що не має статусу юридичної особи

1. Державна реєстрація організації профспілки, що не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про її  утворення.

2. Для повідомлення про утворення організації профспілки, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію організації профспілки, що не має статусу юридичної особи;

2) примірник оригіналу рішення про утворення організації профспілки;

3) повідомлення про належність до відповідної профспілки, із зазначенням про її найменування, ідентифікаційного коду та місцезнаходження;

4) відомості про керівника організації профспілки (прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

3. Для державної реєстрації змін до відомостей про організацію профспілки, що не має статусу юридичної особи, що містяться у Єдиному державному реєстрі, подаються:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про організацію профспілки, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління організації профспілки, що не має статусу юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

4. Для державної реєстрації припинення організації профспілки, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління організації профспілки, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.».

 

ІІ.  Прикінцеві положення

1.   Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2.   Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

 

Голова Верховної Ради

          України                                                                     А. ПАРУБІЙ

 Порівняльна таблиця: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63353

 

 

               

Файли: